ค้นหา    
คำสั่งที่ :   
เรื่อง :
ระหว่างวันที่ :   ถึง  (วันที่ออกคำสั่ง)
 
     
แสดงข้อมูล ณ เดือนปัจจุบัน
คำสั่งที่ชั้นความเร็ววันที่เรื่องเอกสารแนบ
234/2562ปกติ13/03/2562ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายรุจ เกษตรสุวรรณ)คลิก
230/2562ปกติ13/03/2562แต่งตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดินคลิก
232/2562ปกติ13/03/2562อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ(เบ็ญจพรฯ)คลิก
1/2561ปกติ12/03/2562แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปีคลิก
216/2562ปกติ11/03/2562บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (1.น.ส.สุภาฯ - 6. นายวริทธิ์ธัชฯ)คลิก
217/2562ปกติ11/03/2562บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (1.น.ส.วิจิตรฯ - 3.นางอภิรดีฯ)คลิก
213/2562ปกติ11/03/2562เลื่อนข้าราชการ (นางภัทรา อิฐรัตน์, น.ส.วลัยพร ขจรกลิ่น)คลิก
215/2562ปกติ11/03/2562ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (นายศิวโรจน์ สุวรรณโณ)คลิก
3/2562ปกติ11/03/2562แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรม “พด.รักกันชวนกันเดินวิ่ง Virtual Walk or Run”คลิก
220/2562ปกติ11/03/2562อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบติงาน(ปณิฏฐาฯ)คลิก
12