ค้นหา    
คำสั่งที่ :   
เรื่อง :
ระหว่างวันที่ :   ถึง  (วันที่ออกคำสั่ง)
 
     
แสดงข้อมูล ณ เดือนปัจจุบัน
คำสั่งที่ชั้นความเร็ววันที่เรื่องเอกสารแนบ
659/2561ปกติ12/07/2561มอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามแนวทางในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินคลิก
1/2561ปกติ11/07/2561แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทยคลิก
652/2561ปกติ11/07/2561ย้ายข้าราชการคลิก
635/2561ปกติ04/07/2561อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายประทิน ฯ)คลิก