ค้นหา    
คำสั่งที่ :   
เรื่อง :
ระหว่างวันที่ :   ถึง  (วันที่ออกคำสั่ง)
 
     
แสดงข้อมูล ณ เดือนปัจจุบัน
คำสั่งที่ชั้นความเร็ววันที่เรื่องเอกสารแนบ
895/2561ปกติ14/09/2561แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี หัวข้อ “Be the solution to soil pollution” เนื่องในโอกาสวันดินโลก ปี 2561คลิก
894/2561ปกติ14/09/2561ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิคลิก
897/2561ปกติ14/09/2561เลื่อนข้าราชกาคลิก
2/2561ปกติ11/09/2561แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร้านอาหารสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดินคลิก
859/2561ปกติ09/09/2561บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (1.นายภัทรฯ - 5.นางสาวชญานิศก์ฯ)คลิก
865/2561ปกติ09/09/2561อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นางสาวอุไรวรรณ ฯ)คลิก
864/2561ปกติ09/09/2561อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายอริยะ ฯ)คลิก
860/2561ปกติ09/09/2561แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจพื้นที่ ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองปากโลง และตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมคลิก
861/2561ปกติ09/09/2561แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ ประจำปี 2561คลิก
1/2561ปกติ09/09/2561แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการกีฬาและนันทนาการคลิก
12