ค้นหา    
ที่ :    
เรื่อง :
วันที่ :
หน่วยงาน :
     
แสดงข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบ ณ เดือนปัจจุบัน
ที่ชั้นความเร็ววันที่ออกเลขที่วันที่บันทึกข้อมูลเรื่องหน่วยงานภายใน พด.หน่วยงานภายนอกเอกสารแนบ
กค0711.5/ว302ด่วนที่สุด04/07/256111/07/2561ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions'Electronic Filing)(8906)หน่วยงานภายนอกกรมบัญชีกลางคลิก
กค0405.2/ว52ด่วนที่สุด12/06/256109/07/2561แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(8886)หน่วยงานภายนอกกระทรวงการคลังคลิก
กค0405.2/ว49ด่วนที่สุด07/06/256109/07/2561แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(8885)หน่วยงานภายนอกกระทรวงการคลังคลิก
กค0416.4/ว292ปกติ29/06/256109/07/2561การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ(8884)หน่วยงานภายนอกกรมบัญชีกลางคลิก
กค(กวจ)0405.2/ว289ด่วนที่สุด25/06/256103/07/2561แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าหน่วยงานภายนอกกรมบัญชีกลางคลิก