การจัดการกระบวนการปัจจุบัน (As is Process Management)
  
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6