การจัดการกระบวนการปัจจุบัน (As is Process Management)
  
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน