กระบวนการหลัก (Core Process)
1.
กระบวนการสำรวจและจำแนกดิน
2.
กระบวนการจัดทำแผนการใช้ที่ดิน
3.
กระบวนการวิเคราะห์ดิน 
4.
กระบวนการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
5.
กระบวนการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
6.
กระบวนการปรับปรุงบำรุงดิน 
   
กระบวนการสนับสนุน (Support Process)
1.
กระบวนการจัดทำแผนและการติดตามประเมินผล
2.
กระบวนการบริหารงบประมาณ
3.
กระบวนการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบ
4.
กระบวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
5.
กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 7.
กระบวนการพัฒนาระบบบริหารองค์กร 
   
   
หน่วยงานหลัก
 
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่  
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12   
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8  
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9  
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10  
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12