banner

ประเภท   
เกษตรอินทรีย์ PGS

คำถาม   
พื้นที่แบบไหนถึงจะเหมาะทำเกษตรอินทรีย์

คำตอบ   

ทุกพื้นที่สามารถผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ได้ ยกเว้น

1. พื้นที่ที่มีแร่โลหะหนักตามธรรมชาติ

2. พื้นที่ที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีได้

3. พื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งฝังกลบขยะ


ชื่อผู้ตอบ   
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน