banner

ประเภท   
การอนุรักษ์ดินและน้ำ

คำถาม   
การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินดินและน้ำเป็นอย่างไร

คำตอบ   
การอนุรักษ์ดินและน้ำ คือ การระวังรักษาและป้องกันดินมิให้ถูกชะล้างและพัดพาไป ตลอดจนการปรับปรุงบำรุงดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการรักษาน้ำในดินและ บนผิวดินให้คงอยู่เพื่อรักษาดุลย์ธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ดินและที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ มาตรการวิธีกล และมาตรการวิธีพืช

ชื่อผู้ตอบ   
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน