ประเภท   
ปุ๋ยหมัก

คำถาม   
ปุ๋ยหมักมีผลต่อคุณสมบัติของดินอย่างไร?

คำตอบ   
1. ผลของปุ๋ยหมักต่อสมบัติทางกายภาพ 2. ผลของปุ๋ยหมักต่อคุณสมบัติทางเคมี 3. ผลของปุ๋ยหมักต่อสมบัติทางชีวภาพ

ชื่อผู้ตอบ   
webmaster