ประเภท   
สารสนเทศภูมิศาสตร์

คำถาม   
Soil man เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอะไร นำไปใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรได้อย่างไร

คำตอบ   
โปรแกรมระบบสนับสนุนการจัดการดินปัญหาในประเทศไทย (SoilMan) โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดินที่มีปัญหาต่างๆ ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ศึกษาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลประกอบการอธิบายรายละเอียด พร้อมทั้งพัฒนาระบบสันบสนุนการจัดการดินปัญหาสร้างเป็นข้อสนเทศในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน โดยสามารถเรียกแสดงดินปัญหาในประเทศไทย ทั้งที่มีปัญหาจากกระบวนการเกิดดินหรือปัญหาดินแต่กำเนิด และที่เป็นปัญหาตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถเลือกวิธีการจัดการดินปัญหาตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผลการสิจัยและทดลอง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลในการสนับสนุนงานด้านการขยายผลเทคโนโลยีการจัดการดิน โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยพืชสดและการป้องกันการชะล้างพังทลายดิน โปรแกรมสามารถแสดงผลในรูปของแผนที่ปัญหาดินได้ตั้งแต่ระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด ประโยชน์ ทำให้เกษตรกรสามารถทราบได้ว่าพื้นที่ดินของตนเองมีปัญหาอย่างไรในการปลูกพืชแต่ละชนิด และแนวทางแก้ไข และยังใช้ในการนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดิน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดิน และเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืน

ชื่อผู้ตอบ   
กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ ศสท. กรมพัฒนาที่ดิน