ประเภท   
หญ้าแฝก

คำถาม   
ทำไมต้องเป็นหญ้าแฝกถึงป้องกันดินถล่ม เป็นต้นไมอื่นๆ ได้หรือไม่

คำตอบ   
พื้นที่ที่เสี่ยงต่อดินถล่มจะเป็นพื้นที่ลาดชัน ที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม ซึ่งมักจะเกิดจาก การตัดไม้ทำลายป่า การป้องกันภัยจากดินถล่มมีมากมายหลายวิธี เช่น การใช้คอนกรีต ที่เราพบเห็นตามริมทางหลวงที่เป็นพื้นที่สูงและชัน ซึ่งใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่การป้องกันดินถล่มในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อดินถล่มโดยทั่วๆ ไป ซึ่งมีงบประมาณจำกัด ในลำดับแรกจึงต้องใช้หญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชที่มีระบบรากลึกเจริญเติบโตในแนวดิ่งมากกว่าออกด้านข้าง ทนแล้งได้ดีมีรากมากและลึก รากจะประสานกันหนาแน่นเสมือนม่านหรือกำแพงใต้ดิน เมื่อนำมาปลูกชิดกันเป็นแนวจึงสามารถยึดติดดินและชะลอการไหลของน้ำป่าได้ จะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องดินถล่มและประโยชน์ของหญ้าแฝกได้จาก www.ldd.go.th

ชื่อผู้ตอบ   
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ