ประเภท   
ปุ๋ย

คำถาม   
เมื่อหว่านเชื้อ พด.3 ขยายลงแปลงปลูกแล้ว จุลินทรีย์ของ พด.3 จะทำการต้านเชื้อชนิดอื่นอย่างสมบูรณ์หลังการหว่านแล้วกี่วัน

คำตอบ   
การหว่านเชื้อ พด.3 ลงในดินจะต้องมีการปรับปรุงบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ก่อนอย่างสม่ำเสมอแล้วจึงหว่านเชื้อ พด.3 ลงไปซึ่งจะทำให้เชื้อ พด.3 มีการใช้อาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ และเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วหลังจากการหว่านเชื้อ พด.3 ประมาณ 3-5 วัน ซึ่งจะมีผลทำให้เชื้อสาเหตุโรคพืชในดินไม่สามารถเจริญแข่งขันได้และจะถูกทำลายโดยจุลินทรีย์ พด.3 ระหว่างที่มีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว

ชื่อผู้ตอบ   
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ