banner

ประเภท   
วิเคราะห์ดิน

คำถาม   
วิเคราะห์ดินใช้เวลานานไหม

คำตอบ   

ผลวิเคราะห์จะส่งให้แก่ผู้ขอรับบริการ ดังนี้ค่ะ

• เกษตรกร : 45 วันทำการ

• เอกชนหรือนักวิชาการทั่วไป : ไม่เกิน 60 วันทำการ เว้นแต่เป็นการวิเคราะห์ดินด้านแร่และจุลสัณฐานดิน ใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 120 วันทำการ (ไม่รวม วันหยุดราชการและนัตขัตฤกษ์) นับจากวันที่รับ ตัวอย่างดิน

ในกรณีเร่งด่วนสามารถใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ในการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น สำหรับเกษตรกรที่ต้องการทราบผลวิเคราะห์ดินอย่างรวดเร็วค่ะ


ชื่อผู้ตอบ   
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน