banner

ประเภท   
การวางแผนการใช้ที่ดิน

คำถาม   
การจัดการและการฟื้นฟูที่เกิดดินถล่ม มีอะไรบ้าง

คำตอบ   

วิธีการจัดการ และฟื้นฟูพื้นที่ที่เกิดดินถล่ม มีดังนี้ค่ะ

  1. เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อช่วยดูดซับน้ำ

  2. ปลูกพืชขวางความลาดชัน

  3. ปลูกพื้นคลุมดิน

  4. ไม่ควรสร้างบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ

  5. ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

  6. ขุดลอกลำน้ำและปรับสภาพพื้นที่ทำกินริมฝั่งน้ำที่ถูกกัดเซาะ

  7. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่


ชื่อผู้ตอบ   
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน