banner

ประเภท   
หมอดินอาสา

คำถาม   
หมอดินอาสาได้รับค่าตอบแทนอย่างไร

คำตอบ   

การดำเนินงานด้านหมอดินอาสาตามระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการบริหารงานหมอดินอาสา พ.ศ. 2553 หมวด 1 วัตถุประสงค์ สิทธิประโยชน์และอำนาจหน้าที่ ข้อ 7 หมอดินอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์และสิ่งตอบแทนจากกรมพัฒนาที่ดิน กำหนดไว้ดังนี้ค่ะ

1) หมอดินอาสาจะได้รับบัตรประจำตัวหมอดินอาสา

2) หมอดินอาสาจะได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู้งานพัฒนาที่ดิน ได้รับข่าวสารและอุปกรณ์เครื่องมือที่กรมพัฒนาที่ดินจัดหาให้ตามความเหมาะสม

3) หมอดินอาสาจะได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน

4) หมอดินอาสาจะได้รับการประกาศยกย่อง เชิดชู ในกรณีที่มีผลงานช่วยเหลือทางราชการอย่างดีเด่น โดยจะมีการคัดเลือกในระดับจังหวัดและระดับเขต หมอดินอาสาที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูจากกรมพัฒนาที่ดิน และหมอดินอาสาดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน จะได้รับสิทธิ์ในการเสนอชื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

5) หมอดินอาสาจะได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ จากภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดิน ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

6) หมอดินอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติมตามที่อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกำหนด


ชื่อผู้ตอบ   
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน