banner

ประเภท   
บัตรดินดี

คำถาม   
ขอรับบัตรดินดีมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

คำตอบ   

การสมัครเข้าร่วมโครงการบัตรดินดี สามารถสามารถ นำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบัตรได้ที่

• สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12

• สถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดทั่วประเทศ

• หมอดินอาสา

• เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน


ชื่อผู้ตอบ   
สำนักวิทยาสาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน