banner

ประเภท   
ข้อมูลแผนที่

คำถาม   
ต้องการขอภาพถ่ายออร์โธสีต้องทำอย่างไร

คำตอบ   

การขอรับบริการข้อมูลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี, ภาพถ่ายทางอากาศสีปรับแก้เชิงเลข, ข้อมูล DEM, หมุดหลักฐาน, และเส้นชั้นความสูง สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ

1. การขอรับบริการด้วยตนเอง ณ หน่วยงานสถานที่ให้บริการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน อาคาร 8 ชั้น เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โทรศัพท์ 02-5797590, 02-5790986 โทรสาร 02-5797590

2. การขอรับบริการผ่านระบบบริการแผนที่ออนไลน์ ได้ที่เว็บไซด์ http://www.lddservice.org

3. ทำหนังสือขอรับบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ส่งมายังสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900


ชื่อผู้ตอบ   
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่