ข้อตกลงหลักเกณฑ์รับเรื่องร้องเรียน
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและส่วนราชการ
ขอความกรุณาจากท่าน โปรดอ่านก่อนท่านจะแจ้งเรื่องร้องเรียน


หลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการเรื่องร้องเรียนดังนี้

๑. ขอให้ท่านใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และท่านควรให้ข้อมูลดังนี้
 • วัน เดือน ปี ที่ท่านพบปัญหาเรื่องร้องเรียน
 • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (E-Mail) ที่สามารถติดต่อถึงตัวท่านได้
 • ข้อเท็จจริงของเรื่องที่ร้องเรียน ที่แสดงว่าตัวท่านได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน และต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการแก้ไขอย่างไร

๒. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริง มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดหากเป็นการกล่าวแบบเลื่อนลอยผู้ถูกกล่าวหาอาจฟ้องกลับท่านในฐานะหมิ่นประมาทได้


หลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาที่ดินจะไม่รับดำเนินการเรื่องร้องเรียน

๑. เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นบัตรสนเท่ห์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑

๒. เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วหรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำสั่งพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว

๓. เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


คำรับรองการร้องเรียนของท่าน

๑. ท่านรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนต่อกรมพัฒนาที่ดินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและท่านขอรับผิดชอบต่อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

๒. ท่านรับทราบแล้วว่าการนำความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอาจเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๓. กรณีสืบทราบว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และแจ้งเรื่องร้องเรียนเท็จเพื่อก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง ของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ท่านจะถูกดำเนินการทางวินัยทางราชการด้วย

๔. หากท่านมีเจตนาแจ้งเรื่องกลั่นแกล้งบุคคลใด หรือแจ้งเรื่องเท็จ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน จึงขอให้ท่านแจ้งเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน
 
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
หมายเหตุ ข้อมูลที่ลงทะเบียน กรมพัฒนาที่ดิน จะเก็บไว้เป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๑