รายละเอียด TOR   ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง


ชื่อหน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ในเขตพัฒนาที่ดิน ม.1 บ้านวังปลาช่อน และม.6 บ้านยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แบบเลขที่ พด.10 รบ.03/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ : 1000000
ราคากลาง : 1000000ลำดับที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
1
16 มีนาคม 2563
19 มีนาคม 2563
2
16 มีนาคม 2563
19 มีนาคม 2563