รายละเอียด TOR   ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง


ชื่อหน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านโนนกระหาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๕๕๘ แบบเลขที่ ๑๔๘๕๘ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ : 2704000
ราคากลาง : 2684000ลำดับที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
1
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2560
2
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2560