รายละเอียด TOR   ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง


ชื่อหน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านหนองจาน หมู่ที่๕ ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.๐๒๕๙ แบบเลขที่ ๑๕๖๕๙ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ : 1681000
ราคากลาง : 1678000ลำดับที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
1
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
2
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
3
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
4
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
5
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
6
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
7
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
8
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
9
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
10
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
11
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
12
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
13
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
14
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
15
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
16
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
17
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
18
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
19
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
20
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
21
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
22
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
23
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550
24
1 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2550