รายละเอียด TOR   ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง


ชื่อหน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง : ขุดลอกหนองน้ำ ที่บ้านทุ่งรี หมู่ที่ 7 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0254 แบบเลขที่ 05454 น.
วงเงินงบประมาณ : 9710000
ราคากลาง : 9710000ลำดับที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
1
8 พฤศจิกายน 2559
11 พฤศจิกายน 2559