รายละเอียด TOR   ประกาศราคาจ้างเหมาบริการ


ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (ขอนแก่น)
ชื่อเรื่อง : จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด. ๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗
วงเงินงบประมาณ : 8228000
ราคากลาง : 8228000ลำดับที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
1
26 ตุลาคม 2559
31 ตุลาคม 2559
2
26 ตุลาคม 2559
31 ตุลาคม 2559
3
26 ตุลาคม 2559
31 ตุลาคม 2559
4
26 ตุลาคม 2559
31 ตุลาคม 2559
5
26 ตุลาคม 2559
31 ตุลาคม 2559