รายละเอียด TOR   ประกาศราคาจ้างเหมาบริการ


ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (ขอนแก่น)
ชื่อเรื่อง : จ้างผลิตเสื้อหมอดินอาสา จำนวน 11527 ตัว
วงเงินงบประมาณ : 5187150
ราคากลาง : 5187150ลำดับที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
1
19 พฤษภาคม 2559
25 พฤษภาคม 2559