รายละเอียด TOR   ประกาศราคาซื้อ


ชื่อหน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ไถระเบิดดินดาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง กิจกรรม การปรับโครงสร้างดิน (งบกลุ่มจังหวัด)
วงเงินงบประมาณ : 3161000
ราคากลาง : 3161000ลำดับที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
1
12 มิถุนายน 2558
17 มิถุนายน 2558
2
12 มิถุนายน 2558
17 มิถุนายน 2558
3
18 มิถุนายน 2558
23 มิถุนายน 2558
4
18 มิถุนายน 2558
23 มิถุนายน 2558
5
24 มิถุนายน 2558
29 มิถุนายน 2558