ค้นหาข้อมูลประกาศเชิญชวน
ชื่อหน่วยงาน
ประเภท
ชื่อประกาศ
วันที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์  ตังแต่วันที่        ถึง     
  (***กรุณาระบุวันที่ที่ต้องการค้นหาก่อนกดปุ่มค้นทุกครั้ง***)

**สถานะการขึ้นเอกสาร    y = มีเอกสารแนบ    n = ไม่มีเอกสารแนบ**

จำนวนประกาศที่พบ      2      ประกาศ
หน่วยงานประเภทเรื่องวันที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์งบประมาณสถานะโครงการสถานะการขึ้นเอกสารแสดงรายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีe-Biddingประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17/01/2561 792000เปลี่ยนแปลงประกาศyรายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีe-Biddingประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (เมล็ดพันธุ์ปอเทือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17/01/2561 792000ยกเลิกประกาศnรายละเอียด