Username  
Password  
 สำหรับการเข้าใช้งาน "Download เอกสารการบรรยาย" 
ให้ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับรหัสที่เข้าใช้งาน Intranet  

ให้ผู้ใช้งาน พิมพ์ ดังนี้ 

Username:  ชื่อผู้ใช้งาน 
Password :****** (ตามปกติ)